.

.

Poskytujeme právní služby ve všech oblastech práva, ať se jedná o běžné nebo i méně běžné věci podnikatelského či osobního života. Vždy dbáme na vysokou kvalitu poskytovaných právních služeb s akcentem na individuální přístup ke klientovi.

Služby

Právní služby ve všech oblastech práva

Obchodní právo

 • kompletní právní servis pro podnikatele
 • sepisování obchodněprávních smluv
 • vyřizování sporné agendy (zastupování klientů před obecnými soudy, rozhodčími soudy a rozhodci)
 • zastupování v insolvenčních řízeních
 • vymáhání pohledávek

Občanské právo

 • sepisování smluv (kupní smlouvy, nájemní smlouvy, smlouvy o dílo atp.)
 • odpovědnost za škodu (materiální i imateriální)
 • specializace na vymáhání škod na zdraví (bolestné, ztížení společenského uplatnění, léčebné výlohy, ztráta na výdělku, peněžitá náhrada za duševní útrapy atd.)
 • vyřizování sporné i nesporné agendy (zastupování klientů před obecnými soudy, rozhodčími soudy a rozhodci)
 • poradenství při vymáhání pohledávek
 • zastupování klientů v exekučním řízení 

Pracovní právo

 • sepisování pracovněprávních smluv (pracovní smlouvy, dohody o hmotné odpovědnosti, dohody o pracovní činnosti, dohody o provedení práce atp.)
 • poradenství ve věci uzavření, změn a skončení pracovního poměru
 • zastupování zaměstnavatelů i zaměstnanců ve sporech vzniklých v souvislosti s pracovními poměry včetně náhrady škody

Stavebnictví

 • Příprava smluvní dokumentace
 • Specializace na připomínkování a vypracovávání návrhů smluv o dílo ve výstavbě
 • nároky z odpovědnosti za vady
 • Zastupování ve všech fázích a úrovních řešení sporů
 • Poradenství a zastupování při stavebních řízeních 

Právo nemovitostí

 • právní pomoc při převodech či pronájmech nemovitostí
 • kompletní právní servis pro developery a realitní kanceláře
 • specializace na bytové právo včetně poradenství při přípravě prohlášení vlastníka budovy a smluv o výstavbě
 • právní pomoc při "privatizaci" bytových domů
 • advokátní úschovy
 • Due diligence u nemovitostí, jak bytových, tak i nebytových 

Korporátní právo

 • zakládání, rušení a likvidace obchodních společností a družstev
 • právní pomoc při změnách společností a družstev
 • převody obchodních a družstevních podílů
 • spory mezi společníky
 • "generační" výměny v rodinných firmách
 • zastupování klientů v řízeních u obchodního rejstříku
 • fúze, akvizice, rozdělení a odštěpení
 • odpovědnost orgánů 

Správní právo

 • zastupování klientů před správními orgány (katastrálními úřady, živnostenskými úřady, finančními úřady apod.)
 • přestupková agenda
 • zastupování klientů před soudy v rámci správního soudnictví 

Směnečné právo

 • právní poradenství v oblasti směnečného práva
 • zastupování klientů před soudy ve směnečném řízení
 • vymáhání směnečných pohledávek

Dědické právo

 • právní zastoupení v dědických řízeních
 • připomínkování závětí a vydědění

Rodinné právo

 • sepisování smluv a dohod (o vypořádání společného jmění manželů atd.)
 • poradenství ve věcech vypořádání společného jmění manželů a výživného
 • vyřizování sporné i nesporné agendy (zastupování klientů před soudy)
 • rozvody
 • vymáhání výživného

Ochrana osobnosti

 • zastupování ve sporech na ochranu osobnosti fyzických osob
 • zastupování ve sporech na ochranu dobré pověsti právnických osob

Trestní právo

 • kvalifikovaný sepis trestních oznámení
 • zastupování poškozených v trestním řízení

Ústavní právo

 • sepis ústavních stížností
 • zastupování klientů před ústavním soudem